پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

مجموعه : تبریک مناسبت
پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

فردوسی یکی از شاعرهای بزرگ قرن ۶-۷ در دنیا بود کـه همیشه نام و اوازه ي او در ایران ودر تمامی دنیا می‌ماند از شـما دعوت می‌کنیم در ادامه با پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + عکسهای و اس ام اس جدید سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

اس ام اس های جدید بزرگداشت و روز فردوسی 

روز ان عالم داستان و حماسه پارسی را

بـه دوست دارانش تبریک میگویم

********

کاتب شاهنامه بزرگ را بـه همه ی ایرانیان تبریک می‌گویم

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

دراین خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین

همه ی دینشان مردی و داد بود وز ان کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی خجسته باد

********

پیامک های روز فردوسی توس

پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

********

=کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

حکیم فردوسی

********

سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

این جهان سراسر افسانه اسـت

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

حکیم فردوسی

********

پیام های تبریک روز فردوسی 

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده اسـت

حکیم فردوسی

********

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

دانش ارزش ان را دارد کـه بـه خاطر ان رنج ها بکشی

حکیم فردوسی

********

اس ام اس بزرگداشت فردوسی
بی خردی اسـت

کـه بگویم کسی بدی را بی بهانه « دلیل » انجام میدهد

حکیم فردوسی

********

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

رنج منتهی بـه گنج را کسی خریدار نیست

حکیم فردوسی

********

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی
فرمان ایزد بـه جهانداران داد و دهش اسـت

حکیم فردوسی

********

کسی کـه بـه آبادانی می کوشد جهان از او بـه نیکی یاد میکند

حکیم فردوسی

********

باز تابی در ده ان زلفین عالم سوز را

باز آبی بر زن ان روی جهان افروز را

باز بر عشاق صوفی طبع صافی جان گمار

ان دو صف جادوی شوخ دلبر جان دوز را

روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض مینماییم

دراین خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه ی دینشان مردی و داد بود

و ز ان کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی تبریک

حکیم فردوسی خردمند :

خرد برترین هدیه الهی اسـت

تا کی کمر و کلاه و موزه

تا کی سفر و نشاط صحرا

امروز زمانه خوش گذاریم

بدرود کنیم دی و فردا

من طاقت هجر تو ندارم

با تو چه کنم بـه جز مدارا

روز بزرگداشت فردوسی خجسته باد

چراغ مایه دفع تاریکی اسـت

بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی اسـت، کـه از ان دوری باید جست

 

اس ام اس های جدید برگداشت روز فردوسی 

پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

پس ازمرگ لعنت بود بر کسـی

کزو نام زشتی بماند بسی

فرارسیدن روز بزرگداشت فردوسی بر شـما تبریک می گوییم

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد کـه رحمت برآن تربت پاک باد

میازار موری کـه دانه کش اسـت کـه جان دارد و جان شیرین و خوش اسـت

سالروز بزرگداشت فردوسی خجسته باد

حکیم فردوسی خردمند :

کسی کـه خرد ندارد همواره از کرده هاي‌ خویش پشیمان ودر رنج اسـت

شبی در برت گر بر آسودمی سر فخـر بر آسمـان سودمی

قم در کف تیر بشکستمـی کلاه از سـر مـاه بـربودمی

بـه قدر از نهم چرخ بگذشتمی بـه پی فرق کیوان بفرسودمی

********

حکیم فردوسی خردمند :

بی خردی اسـت

کـه بگویم کسی بدی را بی بهانه « دلیل » انجام می‌دهد

جمال تو گر زانکه من دارمی بی بی تو گر زانکه من بودمی

بـه بیچـارگان رحمت آسودمی بـه دل دارگان بـر ببخشودمی

سالروز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نماییم

حکیم فردوسی خردمند :

فرمان ایزد بـه جهانداران داد و دهش اسـت

عکس های روز بزرگداشت فردوسی 

پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

حکیم فردوسی خردمند :

کسی کـه بـه آبادانی می کوشد جهان از او بـه نیکی یاد میکند

حکیم فردوسی خردمند :

دانایی توانایی بـه بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

حکیم فردوسی خردمند :

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه اسـت

********

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر اسـت بی درنگ ان را بـه دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

پیامک روز بزرگداشت فردوسی، پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی، اس ام اس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، متن و جملات تبریک روز بزرگداشت روز فردوسی ؛ 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، روز فردوسی چه روز اسـت، استوری و استاتوس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، شعر و دوبیتی تبریک روز بزرگداشت فردوسی، پست روز بزرگداشت فردوسی

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده اسـت

********

پیامک روز بزرگداشت فردوسی، پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی، اس ام اس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، متن و جملات تبریک روز بزرگداشت روز فردوسی ؛ 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، روز فردوسی چه روز اسـت، استوری و استاتوس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، شعر و دوبیتی تبریک روز بزرگداشت فردوسی، پست روز بزرگداشت فردوسی

 

متن و عکس بزرگداشت روز فردوسی 

پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

چراغ مایه دفع تاریکی اسـت ؛ بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی اسـت ؛ کـه از ان دوری باید جست

پیامک روز بزرگداشت فردوسی، پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی، اس ام اس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، متن و جملات تبریک روز بزرگداشت روز فردوسی ؛ 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، روز فردوسی چه روز اسـت، استوری و استاتوس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، شعر و دوبیتی تبریک روز بزرگداشت فردوسی، پست روز بزرگداشت فردوسی

دراین خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه ی دینشان مردی و داد بود

وز ان کشور آزاد و آباد بود.

پیامک روز بزرگداشت فردوسی، پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی، اس ام اس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، متن و جملات تبریک روز بزرگداشت روز فردوسی ؛ 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، روز فردوسی چه روز اسـت، استوری و استاتوس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، شعر و دوبیتی تبریک روز بزرگداشت فردوسی، پست روز بزرگداشت فردوسی

شبی در برت گر برآسودمی

سر فخـر بر آسمـان سودمی

قم در کف تیر بشکستمـی

کلاه از سـر مـاه بـربودمی

بـه قدر از نهم چرخ بگذشتمی

بـه پی فرق کیوان بفرسودمی

جمال تو گر زانکه من دارمی

بی بی تو گر زانکه من بودمی

بـه بیچـارگان رحمت آسودمی

بـه دل دارگان بـر ببخشودمی

سالروز بزرگداشت فردوسی خجسته باد.

 

​شعر و دوبیتی تبریک روز بزرگداشت فردوسی

پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

دانایی توانایی بـه بار می آورد ؛ و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

********

 

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را بـه همه ی ایرانیان تبریک می‌گویم

********

پیامک روز بزرگداشت فردوسی، پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی، اس ام اس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، متن و جملات تبریک روز بزرگداشت روز فردوسی ؛ 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، روز فردوسی چه روز اسـت، استوری و استاتوس تبریک روز بزرگداشت فردوسی، شعر و دوبیتی تبریک روز بزرگداشت فردوسی، پست روز بزرگداشت فردوسی

25 اردیبهشت زادروز فردوسی

کسی کـه خرد ندارد همواره از کرده هاي‌ خویش پشیمان ودر رنج اسـت.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

********

استوری های بزرگداشت روز فردوسی

پیامک و متن بزرگداشت فردوسی حکیم + تصاویر و اس ام اس جدید

واژگان ایرانی بـه تو مدیون اند اي حکیم

اي کاش میدانستی کـه همیشه در قلب مایی اي حکیم .

********

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ

سالروز بزرگ مردی کـه تک تک لغت هاي‌ زبان پارسی مدیون او هستند

را بـه همه ی پارسی زبانان دنیا تبریک میگویم .

بودن یا نبودن پارسی را بـه او نسبت میدهند

سالروز مردی بزرگ کـه زبان فعلی ما مدیون او اسـت مبارک .

شاهنامه سروده اي بود وصف ناشدنی

هرروز می‌توان زیبایی هایي را در ان دید

زادروز فردوسی مبارک .

ثبت نام در سایت سیگاری بت