معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

مجموعه : بازی پوکر
معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

پوکر جزو بازی هاي‌ محبوب روانشناسی حساب می‌باشد و بسیار باید روی این بازی حساب کامل باز کرد در ادامه با معایب اعتماد بـه نفس زیادی در پوکر کـه باعث باخت میشود «نکات مهم پوکر» سایت هاتم بت را دنبال کنید .

 

بررسی اعتماد به نفس کاذب در پوکر

اعتماد بـه نفس میزانی اسـت کـه باور داریم آنچه را کـه برای موفقیت لازم اسـت داریم. بدون توجه بـه این‌که در چه زمینه اي بحث می کنیم، اغلب بـه عنوان همراهی برای موفقیت شناخته می شود، و پوکر بی شک از این قاعده مستثنی نیست.

معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

تعداد زیادی از ما بـه طور شهودی میدانیم کـه وقتی برای بازی مینشینیم احساس اعتماد بـه نفس بهتر از احساس کمبود اعتماد بـه نفس اسـت.هنگامی کـه ما احساس اعتماد بـه نفس می کنیم، باور می کنیم کـه میتوانیم بـه اهداف پوکر خود برسیم.

 

بـه احتمال زیاد انگیزه بیشتری برای کار کردن داریم تا بهترین بازی خودرا انجام دهیم.تعداد زیادی از مطالعات تحقیقاتی نشان داده اند کـه اعتماد بـه نفس ارتباط مثبتی با بازی کردن و عملکرد خوب دارد.

 

انگیزه یا اعتماد به نفس ؟

اما ممکن اسـت از مرزی کـه اعتماد بـه نفس برای شـما سودمند اسـت عبور کنید و بیش از حد اعتماد بـه نفس داشته باشید – شرایطی کـه بـه عنوان اعتماد بیش از حد شناخته می شود. بازیکنان با اعتماد بـه نفس بیش از حد بر این باورند کـه موفقیت پوکر انها محتمل‌تر از انچه هست اسـت.

 

 

اعتماد به نفس بیش از حد در پوکر

سطح اعتماد بـه نفس بسیار بالا می‌تواند بـه این باور منجر شود کـه می توانید بدون تلاش زیاد برنده شوید.بـه همین دلیل، اعتماد بـه نفس بیش از حد میتواند پیامد های منفی متعددی را بـه همراه داشته باشد، از جمله:

معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

از خود راضی شدن: اگر فکر می کنید کـه همه ی چیز را یاد گرفته اید و دیگر نیازی بـه کار سخت ندارید، از خود راضی شده اید. وقتی صحبت از موفقیت مستمر می شود، از خود راضی بودن بوسه مرگ اسـت.

 

اعتماد بیش از حد بـه توانایی ها و دانش خود ممکن اسـت شـما را از مطالعه مواردی کـه موفقیت بیشتری برای شـما بـه ارمغان می آورد باز دارد. بازیکنان برنده درازمدت بدون درنظر گرفتن این‌که چقدر بهتر از حریفان خود هستید از مطالعه حمایت می‌کنند.

ریسک‌های غیرضروری

گاهی اوقات، ما در پوکر ریسک‌هاي‌ غیرضروری می کنیم، زیرا معتقدیم قویتر و قدرتمندتر از حریفان خود هستیم. اکثر ما تجربه اي داشته ایم کـه رقیب را ضعیف میخوانیم. پس از ان با انها بـه گونه‌اي بازی کردیم کـه گویی ضعیف بودند، مهم نیست چه اقداماتی از خود نشان دادند.

 

بگویید انها بـه شدت شروع بـه شرط بندی و افزایش قیمت کرده اند. اما بـه دلیل اعتماد بـه نفس بیش از حد خود، از انچه درست در مقابلمان اسـت چشم پوشی می کنیم و طعمه را میگیریم. یا ممکن اسـت بـه طور غیرضروری خطوط واریانس بالایی داشته باشیم «سندرم بازی فانتزی، هر شخصی؟» زیرا توانایی هاي‌ خودرا بیش از حد محاسبه می کنیم. در هر صورت، ریسک‌هاي‌ غیرضروری راهی برای کاهش سرمایه دارد.
معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

ناتوانی در دیدن اشتباهات: در مثال قبلی، رقیب “ضعیف” ما پرخاشگر شد و ما بـه دلیل اعتماد بـه نفس بیش از حد خودمان را جبران کردیم. ما قبول نکردیم کـه بعید بود دراین نقطه برنده شویم. وقتی چنین اتفاقاتی رخ میدهد، ما اغلب پیروزی رقیب خودرا بـه شانس محض نسبت میدهیم.

 

ما قبول نمیکنیم کـه اشتباه کرده ایم و موقعیت را اشتباه بازی کرده ایم. باور بـه این‌که اشتباه می کنید، نشانه مطمئنی از اعتماد بـه نفس بیش از حد اسـت. مهم اسـت کـه بـه یاد داشته باشید کـه اشتباهات فرصت هاي‌ یادگیری ضروری را برای ما فراهم می‌کند.

 

سرزنش دیگران

سرزنش کردن یکی از اجزای طبیعی اعتماد بـه نفس بیش از حد اسـت. وقتی دراین حالت هستید، طبیعی اسـت کـه احساس کنید هرگز مقصر نیستید. نتایج ضعیف همیشه بـه دلیل کاستی ها یا رفتار دیگران اسـت.

 

اگر متوجه شدید کـه فروشنده، خدایان پوکر یا هر کس دیگری را مقصر می‌دانید – ممکن اسـت از یک مشکل اعتماد بیش از حد رنج ببرید. بـه یاد داشته باشید، مسئولیت پذیری جزء ضروری موفقیت اسـت.

امتناع از گوش دادن

اعتماد بیش از حد ممکن اسـت شـما را بـه نادیده گرفتن توصیه هاي‌ بازیکنان و مربیان دیگر سوق دهد. پذیرش بازخورد و انتقاد چالش برانگیز می شود. باز نگه داشتن ذهن بسیار مهم اسـت زیرا انها ممکن اسـت جنبه اي را ببینند کـه شـما از دست داده اید.

 

در حالی کـه باورهای ما بسیار ذهنی هستند، دیگران طبق معمولً می‌توانند ما را بسیار عینی تر ببینند. بـه دست آوردن بینش ارزشمند مربی یا دوست بـه شـما کمک میکند تا از اشتباهات مداوم در آینده پیشگیري کنید.

معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

پیش بینی های نادرست

تحقیقات نشان داده اسـت کـه اعتماد بیش از حد اغلب منجر بـه خطا در پیشبینی می شود. بـه دلیل تعصب بیش از حد در توانایی‌هایمان، احتمالاً در پیش‌بینی نرمی یک بازی یا سهولت برنده شدن دریک تورنمنت اشتباه میکنیم.

 

عوامل زیادی تعیین میکنند کـه یک بازی یا MTT چقدر راحت اسـت. بنابر این، ضروری اسـت کـه اجازه ندهیم اعتماد بـه نفس بیش از حد قضاوت ما را تحت الشعاع قرار دهد.طبیعی اسـت کـه سطح اعتماد بـه نفس ما کاهش یابد. اما حفظ ان در سطح بهینه بسیار مهم اسـت، زیرا اعتماد بـه نفس کم بـه احتمال زیاد منجر بـه اضطراب و ترس خواهد شد. بیش از حد ممکن اسـت منجر بـه یک یا چند مورد از مشکلات ذکر شده در بالا شود.

 

چگونه از اعتماد به نفس بیش از حد جلوگیری کنیم؟

بنابر این چگونه باید اعتماد بـه نفس خودرا تربیت کرد تا خاطرجمعی حاصل شود کـه در نقطه شیرین باقی میماند؟نخستین قدم خودآگاهی اسـت. سطح اعتماد بـه نفس شـما چگونه اسـت؟ یک قدم بـه عقب برگردید و ببینید آیا از هردو جهت عبور کرده‌اید یا خیر.

تمرین انعکاس را بـه بخشی منظم از روال مطالعه خود تبدیل کنید. یک راه ملموس و راحت برای انجام اینکار این اسـت کـه بعد از هر جلسه

چند یادداشت در مورد نحوه انجام ان بگیرید. مطمئن شوید کـه دلایلی «اعم از مثبت و منفی» برای این‌که چرا جلسه بـه همان شکلی کـه پیش رفت را ذکر کنید.

فراموش نکنید کـه سطح اعتماد بـه نفس خودرا در طول جلسه محاسبه کنید. آیا بیش از حد احساس اعتماد بـه نفس داشتید؟ با اعتماد بـه نفس؟ یا تقریبا درست اسـت؟انجام منظم این تمرین بـه شـما کمک میکند تا تصویر بزرگ تر را ببینید. ایده هایي برای توسعه مداوم و التیام خود ایجاد میکند.

معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

 

ثانیاً بـه خود یادآوری کنید کـه کمی شک بـه خود میتواند چیز خوبی باشد. وقتی بین هدف ما و انچه فکر می کنیم برای رسیدن بـه ان نیاز اسـت فاصله کوچکی وجوددارد، ما انگیزه داریم کـه برای ان تلاش کنیم.

 

اگر بیش از حد مطمئن باشیم کـه رسیدن بـه اهدافمان راحت اسـت، انگیزه خودرا از دست میدهیم.
من میخواهم تأکید کنم کـه میزان شک بـه خود باید کم باشد. اگر احساس کنیم چیزی خارج از توانایی‌هاي‌ ماست، این هم باعث بی انگیزگی می شود.سوم، همیشه روی پیشرفت خود بـه عنوان یک بازیکن کار کنید. حتی بهترین بازیکنان جهان از مربیگری استفاده می‌کنند!

 

هرگز نقطه اي وجود ندارد کـه در پوکر تسلط داشته باشید.

 

اگر بـه اسانی می توانید روی شرط‌هایي کـه بازی میکنید شکست دهید، احتمالاً زمان ان رسیده اسـت کـه بـه سمت بالا حرکت کنید.
این استراتژی خیلی بهتر از بی حوصلگی و از خود راضی شدن اسـت!

 

بـه یاد داشته باشید کـه باور ذهنی اسـت. فقط بـه این دلیل کـه ما چیزی در مورد خودمان باور داریم «من بهترین بازیکن پوکر جهان هستم!» از نظر عینی ان را درست نمیکند. بسیار مهم اسـت کـه بـه مهارت ها و توانایی هاي‌ پوکر خود اعتماد داشته باشید.

معایب اعتماد به نفس زیادی در پوکر و جلوگیری از آن (نکات مهم پوکر)

 

ورود به سایت معتبر

اما شـما همچنین باید تصدیق کنید کـه انتظارات و ایده هاي‌ واقع بینانه «و عینی تر» بـه موفقیت بلند مدت پوکر شـما کمک می‌کند.اجازه ندهید کـه اعتماد بـه نفس بیش از حد آینده روشن پوکری را کـه می توانید برای خود بسازید، کمرنگ کند برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت