آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

بازی سیصد و چهار یکی از بازی هاي‌ حفن کارتی و ورق میباشد کـه محبوبیت خوبی دارد ودر جدول محبوب ترین بازی هاي‌ کارتی قرار گرفته شده اسـت در ادامه با آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت  هاتم بت را دنبال کنید .

 

روش بازی کارتی ۳۰۴

304 یک بازی حقه بازی اسـت کـه در سریلانکا و عده اي از مناطق اطراف ان محبوب اسـت. در حالی کـه بـه صورت 304 یا 3-0-4 نوشته شده اسـت، بازی بـه صورت شفاهی بـه صورت Three-nought-4 تلفظ می شود، کـه اشاره اي بـه حداکثر تعداد امتیازات کارت در عرشه اسـت «مجموعاً 304 چنین امتیازی در نقاط کارت در عرشه موجود اسـت. ».

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

این بازی برای چهار بازیکن طراحی شده اسـت کـه در دو مشارکت هر کدام دو بازیکن بازی می‌کنند. این بازی از عرشه 32 کارتی در بازی استفاده می کند. رتبه بندی کارت ها دراین عرشه کاهش یافته بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»: جک، 9؛ آس، 10؛ سلطان، ملکه، 8؛ 7.

 

تعیین شراکت و فروشنده اول را می‌توان با استفاده از روش هاي‌ مختلفی انجام داد کـه کشیدن کارت هاي‌ بالا یک روش رایج اسـت. بازیکنانی کـه دو کارت بالاترین را می‌کشند بـه عنوان شریک در برابر بازیکنانی کـه دو کارت کمتر را میکشند بازی می‌کنند. بازیکنی کـه بالاترین کارت را میکشد، نخستین فروشنده می شود.

 

فروشنده بـه طور کامل دک را بـه هم می‌زند و ان را بـه بازیکن سمت چپ پیشنهاد می کند تا برش دهد. پس از برش، فروشنده شروع بـه معامله در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت می کند و از بازیکن در سمت راست او شروع می کند. او بـه معامله ادامه می دهد تا زمانی کـه هر بازیکن در مجموع چهار کارت رو بـه پایین داشته باشد. پس از معامله، هر بازیکن دست خودرا برای معاینه برمی دارد.

 

بررسی شمارش کارت ها بازی پاسور 304

معامله اولیه و مناقصه در 304 اگر پس از معامله، بازیکنی کـه در سمت راست فروشنده قرار دارد، دست خودرا بررسی کند و متوجه شود کـه ارزش کل کارت «همان طور کـه در زیر توضیح داده شده» ان دست کمتر از 15 اسـت، ممکن اسـت «اما الزامی نیست». بـه»؛ یک معامله جدید تقاضای کنید. در ان صورت، تمام کارت ها پرتاب می شوند و معامله جدیدی توسط همان فروشنده انجام می شود. با این حال، این بازیکن باید این تقاضای را قبل از پیشنهاد یا پاس دادن هر بازیکنی مطرح کند.

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

پس از این کـه بازیکنان هرکدام دست خودرا بررسی کردند، مرحله مناقصه بازی شروع میشود کـه از بازیکن در سمت راست فروشنده شروع میشود. یک پیشنهاد، تخمین بازیکنان از تعداد امتیازاتی اسـت کـه شراکت او می تواند در طول دست بـه دست آورد، اگر بازیکن اجازه انتخاب لباس ترامپ را داشته باشد. حداقل پیشنهاد 160 اسـت .

 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور سون بریج مخصوص دورهمی و کسب درآمد Seven Bridge

 

 و همه ی پیشنهادها باید مضرب 10 باشد و برای معتبر بودن باید از هر پیشنهاد قبلی دراین مرحله مناقصه بالاتر باشد. یک بازیکن هرگز موظف بـه پیشنهاد دادن نیست و ممکن اسـت نوبت خودرا برای پیشنهاد دادن واگذار کند. اگر چه کمترین پیشنهاد مجاز 160 اسـت، اما در نوبت دوم یک بازیکن برای پیشنهاد قیمت پیشنهاد او ممکن اسـت .

 

بدون توجه بـه ارزش فعلی پیشنهاد، کمتر از 200 «یا یک پاس» باشد. بـه طور مشابه، اگر شریک یک بازیکن در حال حاضر پیشنهاد بالا را داشته باشد، ممکن اسـت پیشنهادی کمتر از 200 ارائه نکند، اما ممکن اسـت پاس هم بدهد.

 

مناقصه دور میز در جهت خلاف عقربه هاي‌ ساعت میچرخد، تا زمانی کـه یک پیشنهاد با سه پاس متوالی دنبال شود. یک بازیکن همچنین میتواند تقاضای کند کـه شریک او بـه جای او، با رعایت قوانین عادی مناقصه، پیشنهاد دهد. اگر هر چهار بازیکن بدون هیچ پیشنهادی پاس بدهند، کارت‌ها همگی پرتاب می شوند و یک دست جدید توسط فروشنده بعدی بـه نوبت پخش می شود.

 

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

بازیکنی کـه پیشنهاد نهایی را در دور انجام می دهد بـه عنوان سازنده ترامپ شناخته می شود. سپس این بازیکن باید یک کارت را از دست خود انتخاب کرده و ان را رو بـه پایین در مقابل خود قرار دهد. این کارت کارت نشانگر ترامپ نامیده می شود و لباس این کارت کت و شلوار ترامپ را برای دست مشخص می کند اما هنوز نباید در دسترس دید قرار گیرد. اگر چه کارت روی میز جلوی بازیکن قرار دارد، اما یکی از کارت هاي‌ او محسوب می شود.

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

پس از این کـه برگه برنده انتخاب شد و روی میز قرار گرفت، فروشنده بـه پخش باقیمانده عرشه ادامه می دهد و چهار کارت دیگر رو بـه پایین بـه هر بازیکن می دهد «در مجموع هر بازیکن 8 کارت دارد». پ

 

س از این کـه هر بازیکن باقی کارت هاي‌ خودرا در اختیار داشت، دور دوم مناقصه رخ می دهد کـه دوباره از بازیکن بـه سمت راست فروشنده شروع می شود. مانند دور اول، یک بازیکن ممکن اسـت پیشنهاد بدهد یا بگذرد، اما پیشنهاد باید بالاتر از 250 و بالاتر از بالاترین پیشنهاد دور اول باشد. دراین دور دوم مناقصه، هر بازیکن یک فرصت برای پیشنهاد یا پاس کردن دارد.

 

دراین دور، یک بازیکن ممکن اسـت هرگز از شریک خود بخواهد کـه برای او پیشنهاد بدهد. اگر شریک یک بازیکن در حال حاضر پیشنهاد بالا را در طول دور فعلی داشته باشد، بازیکن باید نوبت خودرا برای پیشنهاد دادن بگذراند.

 

بازی پاسور 304 پیشنهادات خفن

پس از ان؛ بالاترین پیشنهاد انجام شده، قرارداد این دست درنظر گرفته می شود. با این حال، اگر هر چهار بازیکن دراین دور دوم مناقصه عبور کنند، پیشنهاد بالا از دور مناقصه اول بـه عنوان قرارداد برای دست تعیین می شود. سپس شراکتی کـه پیشنهاد بالایی برای دست ارائه کرده اسـت بـه عنوان پیمانکار تعیین می شود. اگر پیشنهاد بالا در دور دوم مناقصه انجام شده باشد، بازیکنی کـه در ابتدا کارت نشانگر ترامپ را تنظیم کرده اسـت، کارت را دوباره در دست خود قرار می دهد/

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

و پیشنهاد دهنده جدید هر کارتی را از دست خود بـه صورت رو بـه پایین روی میز بـه عنوان نشانگر جدید ترامپ قرار می دهد. کارت. اگر در دور دوم مناقصه پیشنهادی داده نشد، برگ برنده اصلی باقی می‌ماند.

 

اگر پیشنهاد دهنده بالاتر در دور دوم با پیشنهاد دهنده بالاتر در دور اول یکسان باشد، حق دارد کارت نشانگر اصلی ترامپ را دوباره در دست خود بگیرد و کارت دیگری را از دست خود در جای ان روی میز قرار دهد. در طول این دور نیز یک پیشنهاد ویژه وجوددارد، بـه نام شرکای نزدیک. این بالاترین قیمت پیشنهادی مجاز اسـت و نشان دهنده این اسـت

 

استراتژی برنده شدن بازی پاسور 304

برنده شدن هر هشت ترفند در دست توسط یک تیم، کلاه نامیده می شود. در هر زمانی کـه بازیکنی در تیم با پیشنهاد بالا معتقد اسـت کـه تیمش تضمین می شود کـه در هر ترفندی در طول دست، اگر کارت‌هاي‌ ان بازیکن بـه ترتیب خاصی بازی میشد، برنده میشود، او ملزم اسـت کـه “Caps” را صدا کند. یک بازیکن باید این تماس را در هر زمانی در طول دست انجام دهد، بـه ویژه زمانی کـه بازیکن معتقد باشد کـه تیمش تمام ترفندهای باقیمانده را برنده خواهد شد «و تیم او تا کنون هر ترفند قبلی را در همان دست برده اسـت».

 

تماس باید در هر زمانی قبل از شروع هدایت بـه ترفند هفتم انجام شود. درصورت صحت، تماس Caps ممکن اسـت بـه ان تیم این حق را بدهد کـه در پایان دست امتیازات بازی را دریافت کند. پس از این کـه بازیکنی “Caps” را صدا زد، بلافاصله باقیمانده دست خودرا رو بـه بالا روی میز قرار می دهد. سپس ترتیب دقیق بازی کارت هایش را بیان می کند کـه تضمین کننده برنده شدن هر ترفند باقیمانده اسـت. اگر او بتواند بر اساس کارت‌هاي‌ دست‌هاي‌ دیگر نشان دهد کـه تیمش هر دست را برنده میشود، شراکت او در پایان بازی مستحق دریافت امتیاز پاداش اسـت. با این حال، اگر بتوان نشان داد کـه تیم او یک یا چند ترفند را از دست داده اسـت .

 

او تعدادی Game Points را از دست خواهد داد. در واقع، اگر بازیکنی می توانست Caps را صدا بزند اما نتوانست اینکار را انجام دهد، یا Caps را خیلی دیرتر از زمانی کـه می توانست تماس بگیرد، یا “Caps” را خیلی زود فراخوانی کرد، در عوض Caps را کـه بـه نام Wrong Caps نامیده می شود، نقض می کند. برای تیمش جریمه می شود. دراین مورد، ممکن اسـت دست‌ها پس از انجام آخرین ترفند بررسی شوند تا مشخص شود کـه آیا بازیکن می‌توانست Caps را صدا بزند اما اینکار را نکرد. با فراخوانی موفقیت آمیز Caps on a hand یک بازیکن 1 امتیاز بازی در پایان دست بـه دست می آورد.

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

کلاه هاي‌ اشتباه باعث می شود کـه بازیکن درصورت عدم پیشنهاد، دو امتیاز بازی را علاوه بر امتیازات از دست داده، از دست بدهد. هیچ امتیاز بازی در طول تماس Wrong Caps کسب نمی‌شود حتی اگر پیشنهاد موفقیت آمیز باشد. اگر بازیکنی “Caps” را صدا بزند، اما مشخص شود کـه شراکت او یک یا چند ترفند باقیمانده در دست را از دست می دهد .

 

پنج امتیاز از کل امتیاز بازی تیمش کم می شود. علاوه بر این، اگر تیمی عمداً یک یا چند ترفند را برای پیشگیری از فراخوانی Wrong Caps از دست بدهد، و یکی از اعضای تیم مقابل متوجه این موضوع شود و بـه ان اشاره کند، تیمی کـه باید Caps را فرا میخواند، بازهم دو توکن را از دست می دهد.

 

همچنین، اگر چه نشان داده شده اسـت کـه Caps پس از شروع ترفند هفتم فراخوانی نمیشود، این بـه سادگی نشان می دهد کـه امتیازات جایزه برای انجام اینکار بـه دست نمی‌آید. با این حال، یک بازیکن یا تیم در صورتی کـه معتقد اسـت هر هشت ترفند را برنده میشود، همان‌ گونه باید «کلاه‌پوش» را اعلام کند، و اگر موفق بـه انجام اینکار نشود و بـه پیروزی در هر هشت ترفند ادامه دهد، همان‌ گونه متحمل جریمه خواهد شد.

 

هنگامی کـه هر ترفندی در دست بازی شد و برنده شد، تیم پیشنهاد دهنده بالا کارت‌هاي‌ برنده شده را در ترفندها بررسی میکند تا مشخص کند کـه آیا آن ها توانسته‌اند حداقل بـه اندازه پیشنهاد کسب کنند یا خیر. نمودار زیر ارزش هر کارت در عرشه را نشان می دهد:

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

ارزش امتیاز کارت

جک 30

نه 20

آس 11

ده 10

سلطان 3

ملکه 2

هشت، هفت 0

 

بالاترین امتیازات بازی پاسور 304

اگر شراکت با مناقصه بالا بتواند حداقل بـه اندازه پیشنهاد بالا امتیاز کسب کند، گفته می شود کـه بازی را برنده می شوند و تعدادی امتیاز بازی را برای این شاهکار بـه دست می آورند. با این حال، اگر آن ها کمتر از مقدار پیشنهاد بالا امتیاز کسب کنند، در عوض تعدادی امتیاز بازی را از دست می‌دهند.

 

اگر پیشنهاد نهایی در دست کمتر از 200 بود، پیشنهاد دهندگان بالا اگر موفق بـه کسب حداقل این تعداد امتیاز شوند، 1 امتیاز بازی را بـه دست می آورند یا اگر موفق بـه کسب اینکار نشدند 2 امتیاز بازی را از دست میدهند. اگر پیشنهاد بالا بیش از 200 اما کمتر از 250 بود، پیشنهاد دهندگان بالا بـه ترتیب 2 برنده یا 3 باخت و اگر پیشنهاد 250 یا بالاتر بود «و نه یک پیشنهاد Caps»؛ تیم برنده 3 یا 4 باخت اسـت.

 

اگر پیشنهاد بالا برنده یک پیشنهاد شریک Close Caps باشد و بازیکن موفق شود هر ترفندی را برنده شود، شراکت او 4 امتیاز بازی کسب می کند. با این حال، اگر نتواند در هر ترفندی پیروز شود، شراکت او 5 امتیاز بازی را از دست می دهد.

 

توکن‌ها اغلب برای حفظ امتیاز در امتیاز نهایی 304 استفاده می شوند: 304 طبق معمولً در طول چندین بازی انجام می شود. بـه این ترتیب، تعداد امتیازهای بازی هر تیم در حال حاضر برای تعیین برندگان جلسه استفاده می شود «تیمی کـه بیشترین امتیاز بازی را در پایان جلسه بازی داشته باشد بـه عنوان برنده درنظر گرفته می شود». طبق معمولً این امتیازات بازی با استفاده از توکن ها نشان داده می شوند. دراین صورت، چند روش وجوددارد کـه با ان میتوان تیم برنده را تعیین کرد:

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

بـه هر تیم 11 توکن در شروع جلسه بازی ارائه می شود. پس از هر دست، تیمی کـه امتیاز بازی را بـه دست می آورد، تعداد مساوی از این توکن ها را از تیم مقابل گرد آوری می کند. بـه همین ترتیب، اگر تیم توکن‌هایي را از دست داد، ان تیم باید تعداد توکن‌هاي‌ مشخص شده را بـه تیم دیگر بدهد. نخستین تیمی کـه تمام 22 توکن را گرد آوری کند، برنده بازی اعلام می شود.

 

روش دیگر مشابه این نسخه اول اسـت اما می تواند برای یک بازی تا حدودی سریع تر بیشتر شود. دراین روش بـه هر تیم 11 توکن نیز ارائه می شود. با این حال، دراین نوع، توکن‌ها هرگز جمع‌آوری نمی شوند، اما تیم بازنده، کـه طبق معمولً باید توکن‌ها را بـه تیم دیگر بدهد، توکن‌ها را دریک توکن مرکزی از توکن‌ها قرار میدهد. نخستین تیمی کـه آخرین نشانه خودرا از دست می دهد، بازنده و رقیب اسـت

 

ارزش کارت ها

از آنجایی کـه ارزش کارت ها کاهش مییابد، قیمت ها نیز بـه همین ترتیب کاهش می‌یابد. بنابر این، حداقل پیشنهاد در دور اول مناقصه 1.6 و برای هر پیشنهادی کـه در دور دوم مناقصه انجام شود حداقل مبلغ 2.0 اسـت. هر پیشنهاد بعدی پس از نخستین پیشنهاد باید با ارزش حداقل 0.1 امتیاز از آخرین پیشنهاد بزرگ‌تر باشد.

 

نخستین تیمی کـه در مجموع 25.0 امتیاز کارت انباشته شده را برد، برنده یک بازی اسـت. امتیاز و تعداد امتیازهای بازی کـه برای بردن یک دست بـه دست می آیند، هنگام بازی دراین نوع تغییر نمیکند. بـه غیر از این مقادیر امتیازی کاهش یافته، از همه ی جهات دیگر، این نوع 304 بـه طور یکسان با نسخه استاندارد بازی می شود.

 

بیشتر بخوانید: ورود به کازینوی آنلاین ریسورتز ورلد بت با بونوس 1000 دلاری

 

Maharashtrian 304

ک بازی با همین نام، 304؛ و با قوانین بسیار مشابه طبق معمول در ماهاراشترا، جنوب هند انجام می شود. نسخه مهاراشتریان از همان عرشه استاندارد 304 استفاده میکند و رتبه‌بندی این کارت‌ها مانند بازی استانداردی اسـت کـه برای اسانی دوباره لیست شده اسـت «از بالا بـه پایین»: جک 9؛ آس، 10؛ سلطان، ملکه، 8؛ 7. بازی بـه طور یکسان با بازی استاندارد انجام می شود، با تفاوت هاي‌ کلیدی زیر:

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

 

پس از پخش چهار کارت اول، هیچ پیشنهاد اولیه اي وجود ندارد، اما هر بازیکنی کـه با بازیکن در سمت راست فروشنده شروع می کند ودر خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز ادامه می دهد، ممکن اسـت تصمیم بگیرد .

 

کـه قصد دارد در “نیم زمین” «کـه نیمه نیز نامیده می شود» بازی کند. کت». هنگامی کـه هر یک از بازیکنان این تماس را برقرار می کند، مناقصه بـه اتمام می‌رسد و هیچ کارت دیگری داده نمیشود، با این دست کـه فقط از چهار کارت بـه هر بازیکن داده می شود

 

آموزش بازی پاسور 304 | یک بازی خفن ویژه دورهمی ها در یورو بت

اگر هیچ بازیکنی بازی در نیمه زمین را انتخاب نکرد، فروشنده کارت هاي‌ باقیمانده را از عرشه پخش می کند بـه طوری کـه هر بازیکن دارای یک دست متشکل از 8 کارت باشد. پس از توزیع باقیمانده کارت ها، مناقصه با بازیکنی کـه سمت راست فروشنده قرار دارد شروع می شود. حداقل پیشنهاد 160 اسـت. پیشنهاد در جهت عقربه هاي‌ ساعت از بازیکنی بـه بازیکن دیگر دور میز میچرخد ​​تا زمانی کـه یک پیشنهاد قانونی با سه پاس متوالی دنبال شود . 

 

برای این کـه یک پیشنهاد قانونی درنظر گرفته شود، یک پیشنهاد باید مضرب 10 و بالاتر از پیشنهاد بالا قبلی باشد. یک بازیکن ممکن اسـت انتخاب کند کـه یکی از نوبت هاي‌ خودرا برای پیشنهاد دادن پاس کند، اما زمانی کـه بازیکن پاس می دهد، باید در طول همان دست بـه ارسال هر پیشنهاد بعدی ادامه دهد.

 

اگر بازیکنی باور داشته باشد کـه می تواند تمام 304 امتیاز عرشه را کسب کند، میتواند یک پیشنهاد ویژه «بالاترین قیمت مجاز در بازی» بـه نام Full Court «یا Full Coat» ارائه دهد.

پس از برنده شدن حداقل یک ترفند، یک بازیکن ممکن اسـت یک سلطان و ملکه رابا همان لباس نشان دهد کـه هنوز در دست او باقیمانده اسـت «بـه نام ازدواج». اگر شراکت ها آشکار باشد «کارت فراخوانی شده قبلاً در حین بازی بازی شده اسـت»؛ هر یک از اعضای یک شراکت نیز میتوانند ازدواج را اعلام کرده و نشان دهند، حتی اگر ان بازیکن خاص هنوز ترفندی را برنده نشده باشد. پس از نشان دادن کارت‌هاي‌ تشکیل‌دهنده ازدواج، بازیکن کارت‌هاي‌ تشکیل‌دهنده ازدواج را دوباره در دست خود قرار میدهد.

ورود به سایت معتبر یورو بت

در صورتی کـه طرف پیشنهاد بالا ازدواج را نشان دهد، امتیاز کارت مورد نیاز برای برنده شدن دست 40 امتیاز برای ازدواج در لباس ترامپ و 20 امتیاز برای ازدواج در هر کت و شلوار دیگر کاهش می‌یابد. اما اگر تیم مقابل اعلام کند برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت