آموزش بازی کارتی 28 (سرگرمی + ترفند)

آموزش بازی کارتی 28 (سرگرمی + ترفند)

بازی پاسور ورق یا همان بازی کارتی جزو بازی هاي‌ خفن میباشد و بازی ۲۸ یا همان تویینتی ایت بسیار محبوبیت بالایی دارد در ادامه با آموزش بازی کارتی 28 یک سرگرمی بسیار خفن «ترفند» هاتم بت را دنبال کنید .

 

معرفی بازی پاسور 28 

بیست و هشت یک بازی کارتی سرگرم کننده اسـت کـه در بسیاری از مناطق هند، بـه ویژه ایالت هاي‌ جنوبی بسیار محبوب اسـت.

 

بیست و هشت توسط چهار بازیکن بازی می شود کـه در دو شراکت بازی می‌کنند. این بازی از یک عرشه 32 کارتی استفاده می کند کـه با گنجاندن تمام کارت هایي کـه فقط با نام هاي‌ زیر از یک عرشه استاندارد 52 کارتی تشکیل می شود، تشکیل می شود.

 

7؛ 8؛ 9؛ 10؛ جک، ملکه، کینگ، آس. رتبه بندی کارت هاي‌ این عرشه بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»؛ جک، 9؛ آس، 10؛ پادشاه، ملکه، 8؛ 7.
رتبه بندی کارت در بیست و هشتم

آموزش بازی کارتی 28 بیست و هشت یک سرگرمی بسیار خفن «ترفند»

تعیین شراکت، موقعیت صندلی و فروشنده اول می تواند بـه روش هاي‌ مختلفی انجام شود. یک روش متداول، کشیدن کارت اسـت، کـه در ان دو بازیکنی کـه دو کارت بالاترین رتبه را میکشند، بـه عنوان شریک در برابر بازیکنانی کـه دو کارت پایین را میکشند، بازی می‌کنند. شرکا باید مستقیماً روبروی یک دیگر روی میز بنشینند. بازیکنی کـه بالاترین کارت را میکشد بـه عنوان نخستین فروشنده تعیین می شود.

 

ویژگی های بازی ورق بیست و هشت ۲۸

پس از تعیین شراکت و فروشنده اول، فروشنده سپس کارت ها را بـه هم میزند و شروع بـه معامله دست می کند. او ابتدا 4 کارت بـه هر بازیکن در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز، یکی یکی و رو بـه پایین می دهد. بعد از این کـه هر بازیکن این چهار کارت اولیه را داشت، ممکن اسـت این کارت ها را برداشته و آن ها را بررسی کند.

معرفی بازی پاسور 28 

بر اساس این چهار کارت اول، بازیکنان پس از ان شروع بـه پیشنهاد برای دست می‌کنند. بازیکن سمت راست فروشنده نخستین کسی اسـت کـه پیشنهاد می دهد. پیشنهاد، تخمین بازیکن از تعداد امتیازهای کارتی اسـت کـه معتقد اسـت او و شریکش می‌توانند در حین دست بگیرند، مشروط بر این کـه این بازیکن فرصت نام بردن لباس ترامپ را داشته باشد. حداقل پیشنهاد 14 و حداکثر 28 اسـت «بنابر این نام بازی». ارزش کارت هاي‌ استفاده شده دراین بازی بـه شرح زیر اسـت:

 


بیشتر بخوانید: بهترین بازی های شرط بندی با پاسور و ورق «+ترفند»


 

کارت کارت ارزش امتیاز

جک 3 هر کدام

9 2 هر کدام

آس، هر کدام 10 1

پادشاه، ملکه، 8؛ 7 0

 

بـه جای پیشنهاد دادن در نوبت خود، یک بازیکن «غیر از پیشنهاد دهنده اول» نیز می تواند پاس دادن را انتخاب کند. بازیکن سمت راست فروشنده باید حداقل پیشنهاد را بدهد و ممکن اسـت پاس ندهد. هنگامی کـه هر بازیکنی پاس می دهد، برای بقیه دست از مناقصه خارج می شود و ممکن اسـت هیچ پیشنهاد دیگری در طول دست ارائه ندهد.

 

مناقصه تا زمانی کـه آخرین پیشنهاد با سه قبولی متوالی دنبال شود ادامه دارد. بازیکنی کـه بالاترین پیشنهاد را می دهد، پیشنهاد دهنده دست می شود. اگر شریک بازیکنی در حال حاضر بالاترین پیشنهاد را داشته باشد و او بخواهد ان پیشنهاد را لغو کند، پیشنهاد او باید حداقل 20 و بالاتر از پیشنهاد قبلی باشد.

 

آموزش بازی کارتی 28 بیست و هشت یک سرگرمی بسیار خفن «ترفند»

پس از این کـه برنده مناقصه اعلام شد، مناقصه‌گذار لباس ترامپ را برای دست تعیین میکند. اما او این رابا صدای بلند بیان نمیکند. در عوض، او هر کارتی را از دست خود انتخاب می کند و ان را بـه صورت رو بـه پایین درکنار خود، جدا از دستش قرار می دهد. این برگ برنده آشکار نشده توروپ نامیده می شود.

کارت کارت ارزش امتیاز

هیچ بازیکن دیگری هنوز نباید از لباس این کارت آگاه باشد. بلافاصله پس از این، فروشنده باقی مانده عرشه را بین بازیکنان توزیع می کند بـه طوری کـه هر بازیکن در مجموع 8 کارت داشته باشد.

 

سپس بازیکنی کـه بـه سمت راست فروشنده میرود، نخستین کارت را بـه سمت ترفند هدایت میکند، بـه طوری کـه هر بازیکن در جهت خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت اسـت تا این کـه یک کارت بـه سمت ترفند بازی کند. تا زمانی کـه برگ برنده لو نرود، پیشنهاد دهنده بالا ممکن اسـت هرگز کارتی از برگ برنده را بـه حقه هدایت نکند «مگر این کـه کارت دیگری از لباس هاي‌ دیگر نداشته باشد».

 

اگر چه برگ برنده، در حالی کـه هنوز آشکار نشده اسـت، هنوز بخشی از 8 کارت پرداخت شده توسط پیشنهاد دهنده بالا اسـت، تا زمانی کـه پیشنهاد دهنده یا بازیکن دیگری در نوبت او تقاضای نکنند، در واقع بخشی از دست پیشنهاد دهنده محسوب نمی‌شود.

 

بنابر این، رو بـه پایین روی میز میماند و ممکن اسـت تا زمانی کـه در دسترس دید قرار نگیرد یا این کـه آخرین کارت پیشنهاد دهنده باشد، حقه بازی نکند. بنابر این، حتی اگر یک کارت از لباس برنده بازی شود و کارت رو بـه پایین تنها کارت لباس ترامپ باشد، او موظف بـه بازی ان ورق نیست و ممکن اسـت کارت دیگری را بـه حقه بازی بزند. هر ترفند با بالاترین کارت کارت بازی شده بـه ترفند برنده می شود.

 

بررسی بازیکنان در بازی بیست و هشت

تقاضای افشای کارت ترامپ نخستین باری کـه هر بازیکنی نمی تواند کارتی را بـه کت و شلوار بازی کند منجر بـه این ترفند شد، ان بازیکن دو انتخاب دارد. او ممکن اسـت هر کارتی را کنار بگذارد. او بـه سادگی هر کارتی را کـه انتخاب می کند، بازی می کند. این کارت طبق معمولً میتواند برنده ترفند فعلی باشد «مگر در موردی کـه بازیکن دیگری تقاضای افشای لباس ترامپ کند و کارت دور انداخته شده بالاترین کارت ان لباس ترامپ باشد کـه بـه ترفند زده شده اسـت».

 

گزینه دوم بازیکن این اسـت کـه تقاضای کند تا کارت برنده رو بـه پایین پیشنهاد دهنده پخش شود. هنگامی کـه این اتفاق می‌افتد، مناقصه‌دهنده برگ برنده را رو بـه پایین می‌چرخاند تا همه ی بتوانند ان را ببینند.

 


بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور حافظه + ترفند و قوانین لازم


 

سپس برگ برنده را بـه دستش اضافه می کند. پس از ان زمان، کت و شلوار کارتی کـه در دسترس دید قرار می‌گیرد، بـه عنوان لباس برنده برای باقی مانده دست درنظر گرفته می شود. خود مناقصه‌دهنده همچنین می تواند درصورت عدم توانایی پیروی در نوبت، تقاضای افشای برگ برنده خودرا درصورت تمایل کند.

 

پس از آشکار شدن برگ برنده، قوانین بازی کردن و برنده شدن دریک ترفند کمی تغییر می کند و با بازی فعلی بازیکنی کـه خواستار افشای لباس ترامپ شده بود، شروع می شود. اگر بازیکنی نتواند بازی کند

 

قوانین بازی بیست و هشت

Twenty-Nine: Twenty Nine یک بازی نزدیک بـه بیست و هشت اسـت. این بازی در بنگلادش و بسیاری از مناطق دیگر هند محبوب اسـت. بازی با Twenty-Eight یکسان اسـت، بـه جز تفاوت هاي‌ زیر:

 

علاوه بر امتیاز کارت استاندارد موجود در طول یک دست، برنده شدن آخرین ترفند یک امتیاز کارت نیز کسب می کند. بنابر این، هر شراکتی کـه آخرین ترفند دست را برنده شود، می تواند یک امتیاز کارت بـه مجموع امتیازات جمع‌آوری شده از امتیازات کسب شده در طول بازی اضافه

 

کند.
با توجه بـه امتیاز اضافی کـه می‌توان در طول یک دست بـه دست آورد، حداقل پیشنهاد دراین نوع 15 و حداکثر 29 اسـت.پیشنهاد دهنده بـه جای استفاده از کارتی از دست واقعی خود بـه عنوان کت و شلوار برنده، یکی از کارت هاي‌ استفاده نشده پایینی کـه در بازی استفاده می شود را می‌گیرد و ان را رو بـه پایین میگذارد.

 

کت و شلوار کارت انتخاب شده، کت و شلوار برنده را برای دست مشخص می کند. وقتی هر بازیکنی «از جمله خودش» نتواند مطابق با ترفند فعلی بازی کند، ان بازیکن تقاضای افشای این لباس ترامپ را می کند. سپس بازیکن کت و شلواری را کـه مایل اسـت بـه عنوان کت و شلوار برنده برای بقیه دست ست کند، اعلام می کند.

 

آموزش بازی کارتی 28 بیست و هشت یک سرگرمی بسیار خفن «ترفند»

زمانی کـه هر بازیکنی نتواند یک کارت بـه حقه‌اي از کت و شلواری کـه در ابتدا هدایت می شود بازی کند و لباس ترامپ هنوز آشکار نشده اسـت، باید این را تقاضای کند. سپس مناقصه‌گذار کارت استفاده نشده انتخاب‌شده را برای تعیین کت و شلوار برنده برای دست می‌چرخاند، و نشان میدهد کـه کت و شلوار برنده برای بقیه دست استفاده می شود.

 

بازیکنی کـه قادر بـه بازی یک کارت کت و شلوار led نیست، درصورت عدم تمایل هرگز موظف بـه غلبه بر ان نیست «مگر این کـه یک کارت لباس ترامپ بـه ان ترفند هدایت شود».بازیکنی کـه در بیست و نه بازی رویال دارد

 

اگر همان بازیکن هم پادشاه و هم ملکه کت و شلوار ترامپ را در دست داشته باشد، ممکن اسـت قبل از بازی کردن هر یک از ورق هاي‌ ترکیبی، این را «بـه نام رویال» اعلام کند و نشان دهد. انجام اینکار بـه طور خودکار ارزش پیشنهاد بالا فعلی را تغییر می دهد.

 

اگر تیم پیشنهاد دهنده تیمی باشد کـه این را اعلام می کند، تعهد پیشنهادی بـه طور خودکار چهار امتیاز برای دست کاهش مییابد «بـه حداقل 15». با این حال، اگر تیم رقیب این را بـه جای ان اعلام کند، ارزش فعلی پیشنهاد بـه طور خودکار 4 «بـه حداکثر 29» افزایش مییابد.

اگر تیم پیشنهاد دهنده بالا موفق شود امتیازات کارتی برابر یا بیشتر از پیشنهاد فعلی خودرا بـه دست آورد، یک امتیاز بازی کسب می کند. اگر نتوانند حداقل بـه تعداد امتیاز پیشنهادی بـه دست آورند، در عوض یک امتیاز بازی را از دست میدهند.

 

انواع امتیاز دهی در بازی بیست و هشت

امتیازدهی برای این نسخه از بازی طبق معمول با استفاده از شش قرمز و مشکی استفاده نشده از روی عرشه انجام می شود. یکی از کارت ها بر روی دیگری قرار می‌گیرد و تعداد نمایش هاي‌ کت و شلواری روی کارت مربوط بـه امتیاز فعلی تیم را نشان می دهد. اگر امتیاز منفی باشد، از پیپ هاي‌ روی شش سیاه ودر غیر این صورت از قرمز استفاده می شود.

بررسی بازیکنان در بازی بیست و هشت

 

آموزش بازی کارتی 28

 

نخستین تیمی کـه در مجموع شش امتیاز بازی کسب کند، برنده بازی اسـت. اگر یک شراکت بـه امتیاز منهای شش برسد، حریفان آن ها برنده بازی هستند.

 

اغلب این نسخه از بازی انجام می شود کـه در ان آخرین ترفند درنظر گرفته نمیشود. بنابر این، حداکثر ارزش پیشنهادی 28 اسـت. همه ی قوانین دیگر برای بازی Twenty-Nine مانند قوانین Twenty-Eight هستند.

 

Fifty-Six: Fifty-Six یکیدیگر از بازی هایي اسـت کـه کاملاً شبیه بـه Twenty-Eight انجام می شود. این بازی نام خودرا از بالاترین قیمت پیشنهادی مجاز در طول یک دست گرفته اسـت. Fifty-Six را می‌توان با چهار، شش یا هشت بازیکن بازی کرد. نخستین نسخه توصیف شده برای چهار بازیکن خواهد بود.

 

نسخه چهار بازیکن توسط دو مشارکت هر کدام از دو بازیکن بازی می شود. هر بازیکن باید مستقیماً در مقابل طرف میز خود بنشیند. این بازی از یک عرشه چهل و هشت کارتی استفاده می کند کـه شامل دو کارت از هر لباس در فرقه هاي‌ زیر اسـت: آس، پادشاه، ملکه، جک، 10؛ 9. رتبه بندی کارت هاي‌ این عرشه بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین» ; جک، 9؛ آس، 10؛ پادشاه، ملکه. کارت‌هاي‌ پایینتر و باقی‌مانده در عرشه بـه‌عنوان شمارنده‌هاي‌ ویژه برای حفظ امتیاز در طول بازی استفاده میشوند «بـه امتیازدهی در زیر مراجعه کنید».

 

مانند سایر بازی‌هاي‌ مشابه، هر کارت در بازی دارای یک امتیاز مشخص اسـت. نمودار زیر امتیاز هر کارت استفاده شده در بازی را نشان می دهد:

 

ارزش امتیاز کارت

  • جک 3
  • 9 2
  • آس 1
  • 10 1
  • پادشاه، ملکه 0

 

تعیین شراکت و فروشنده اول را میتوان بـه روش هاي‌ مختلفی انجام داد کـه کشیدن کارت بالا یک روش رایج اسـت. یکی مصمم اسـت، شرکا باید مستقیماً روبروی یک دیگر سر میز بنشینند و معامله باید آغاز شود. فروشنده کارت ها را بـه صورت دسته هاي‌ چهار کارته رو بـه پایین بین هر بازیکن توزیع می کند تا زمانی کـه همه ی بازیکنان دقیقاً 12 کارت داشته باشند. معامله در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز انجام می شود و بازیکنی کـه در سمت راست فروشنده اسـت نخستین بسته کارت را دریافت می کند.

 

بـه منظور جا دادن تعداد بیشتری از بازیکنان، دو کارت در هر لباس از لباس هاي‌ زیر باید بـه عرشه استفاده شده برای این بازی اضافه شود، 7 و 8. این باعث می شود کـه 64 عرشه کارت باشد. این کارت‌هاي‌ اضافی وقتی در ترفندهایی بـه دست می آیند، امتیاز صفر دارند.

 

دراین نوع، هر بازیکن در مجموع 8 کارت دریافت می کند. علاوه بر این، هر تیم در مجموع 10 کارت جدول دریافت می کند.مشابه با سایر پیشنهادات، بازی هاي‌ ترفندی، پیشنهاد اولیه اغلب شامل تلاش یک بازیکن برای انتقال اطلاعات مربوط بـه دست خود بـه شریک خود اسـت. برای این منظور، سبک‌هاي‌ پیشنهادی خاصی ایجاد شده‌اند.

 

کـه بـه طور گسترده برای کمک بـه بازیکن در برقراری ارتباط با این اطلاعات در حالی کـه از هیچ نوع سیگنال مخفی یا مخفی استفاده نمیکنند، استفاده می شود. کنوانسیون هاي‌ معمولی مورد استفاده در زیر آمده اسـت:

 

آموزش بازی کارتی 28 بیست و هشت یک سرگرمی بسیار خفن «ترفند»

پیشنهاد یک عدد بـه دنبال ان یک کت و شلوار «یعنی 28 پیک» – اینکار توسط یک بازیکن قبل از این کـه هر بازیکن دیگری پیشنهاد بدهد انجام می شود و برای نشان دادن این کـه بازیکنی کـه پیشنهاد می دهد دارای بالاترین کارت از لباس مشخص شده اسـت استفاده می شود. پیشنهاد یک عدد بالاتر از پایه 28؛ نشان دهنده داشتن کارت هاي‌ بالای ان لباس اسـت.

 

پیشنهاد یک عدد و بـه دنبال ان No-Trump «یعنی 28 No-Trump» – این ممکن اسـت توسط یک بازیکن انجام شود تا مشخص کند کـه او دست قوی دارد، اما نه در لباس خاصی. این پیشنهاد طبق معمولً قبل از این کـه هر بازیکن دیگری پیشنهاد واقعی بدهد، استفاده میشود.

ابتدا پیشنهاد یک کت و شلوار، و سپس یک عدد «یعنی پیک 28» – این پیشنهاد می تواند برای نشان دادن قدرت یک لباس خاص انجام شود، اما بدون داشتن بالاترین کارت در ان لباس. این پیشنهاد قبل از این کـه هر بازیکن دیگری در دست فعلی پیشنهاد دهد، انجام می شود.

انواع امتیاز دهی در بازی بیست و هشت

 


بیشتر بخوانید: آموزش بازی ورق کانکویان Conquian +‌ ترفند و قوانین لازم بازی ورق


 

کت و شلوار بـه دنبال کلمه “نه” «یعنی 28 نه» – این پیشنهاد پیشنهادی 28 با نه ترامپ را نشان می دهد. زمانی کـه این پیشنهاد قبل از انجام هر پیشنهاد قبلی توسط هر بازیکنی انجام می شود، طبق معمولً برای نشان دادن هیچ کارتی در لباس مشخص استفاده می شود.
کلمه “Plus” و بـه دنبال ان یک عدد و بـه دنبال ان یک کت و شلوار «یعنی بـه علاوه یک بیل» – این پیشنهاد پس از این کـه قبلاً پیشنهادات قبلی در دور مناقصه فعلی انجام شده بود انجام می شود.

 

و نشان دهنده پیشنهادی از تعداد مشخص شده بالاتر از قیمت اسـت. پیشنهاد بالا قبلی، در کت و شلوار نشان داده شده اسـت. برای اهداف ارتباطی، از ان برای نشان دادن تعداد کارت هاي‌ برتر در لباس مشخص شده استفاده می شود. بـه علاوه یک نشان دهنده یک کارت بالا در کت و شلوار، پلاس دو نشان دهنده دو کارت بالا در کت و شلوار و غیره اسـت.

 

اصطلاحات بازی بیست و هشت

کلمه “Plus” و بـه دنبال ان یک عدد و بـه دنبال ان کلمه “Noes” «یعنی بعلاوه یک Noes» – این پیشنهاد پس از این کـه برخی از پیشنهادات قبلی قبلاً انجام شده بود انجام می شود و برای نشان دادن افزایش قیمت بالای پیشنهادی قبلی استفاده می شود.

 

با مقدار مشخص شده و بدون استفاده از ترامپ برای کت و شلوار. هنگامی کـه برای انتقال اطلاعات استفاده میشود، عموماً نشان ‌دهنده پیشنهاد بدون کارت در کت و شلواری اسـت کـه توسط پیشنهاد بالا قبلی مشخص شده اسـت.بـه غیر از این تفاوت ها، این نسخه همانند بازی استاندارد Fifty-Six همان طور کـه در بالا توضیح داده شد، بازی می شود.

 

https://www.catsatcards.com

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت