10 فکت در مورد ارزش خال کینگ (پادشاه) در بازی بلک جک (سایت معتبر)

10 فکت در مورد ارزش خال کینگ (پادشاه) در بازی بلک جک (سایت معتبر)

خال کینگ یا همان K و شاه بسیار در بازی بلک جک بسیار فکت هاي‌ مهمی دارد در ادامه با 10 فکت در مورد ارزش خال کینگ «شاه» در بازی بلک جک «سایت معتبر» هاتم بت را دنبال کنید .

 

خال کینگ در بازی بلک جک چقدر مهم است ؟ 

ارزش هر پادشاه بلک جک بر اساس قوانین بلک جک ده امتیاز اسـت. پادشاهان چهار کارت از 16 کارت دریک عرشه با ارزش 10 هستند کـه شامل ملکه ها و جک ها میشود.

 

10 فکت در مورد ارزش خال کینگ «پادشاه» در بازی بلک جک «سایت معتبر»

در بازی بلک جک، هدف این اسـت کـه ارزش دستی بهتر از دلال ها داشته باشید. هرکسی کـه از این مقدار عبور کند بازی را می‌بازد. بالاترین امتیاز بلک جک کـه هر دوی شـما میتوانید بـه ان برسید 21 اسـت.

 

پادشاهان زمانی کـه نوبت بـه تشکیل یک دست بلک جک طبیعی میرسد، ارزشمند هستند. این دست از یک کارت ده و ACE تشکیل شده اسـت تا مقدار 21 را تشکیل دهد. بازیکنانی کـه این دست را تشکیل می‌دهند بـه طور خودکار بازی را برنده می‌شوند «مگر این کـه فروشنده نیز بلک جک طبیعی داشته باشد» و یک پرداخت 3:2 دریافت می کنند.

 

بیشتر بخوانید: ۴ ترفند مهم در بازی بلک جک که حتما باید بدانید + معرفی سایت معتبر بازی ۲۱

 

وقتی نوبت بـه برنده شدن دریک بازی می‌رسد، این زمانی اسـت کـه ارزش یک پادشاه بلک جک بـه شدت کاهش مییابد زیرا این کارت ها دست هاي‌ سختی را تشکیل میدهند. یک دست سخت در بلک جک شامل یک کارت ده و یک کارت غیر آس اسـت. در حالی کـه این عقربه ها میتوانند شـما را بـه عدد 21 نزدیک کنند، اما درصورت ضربه زدن، خطر شکست خوردن یا بالای 21 را دارید.

 

 

ارزش گذاری شاه در بلک جک

شمارش کارت در بلک جک مهارتی اسـت کـه بازیکنان برای پیش‌بینی دقیق کارت‌هاي‌ باقیمانده در کفش دلال بـه کار می گیرند. این روش با اختصاص یک مقدار بـه هر کارتی کـه از عرشه کشیده می‌شود .

خال کینگ در بازی بلک جک چقدر مهم است ؟ 

امکانپذیر اسـت. همان طور کـه کارت ها در هر بازی کشیده میشوند، شمارنده ها بر اساس انچه بازی شده اسـت، تعداد دویدن را حفظ می کنند. بازیکنان شرط‌بندی‌ها را برای بازی‌هاي‌ بعدی تنظیم میکنند تا زمانی کـه تعداد دویدن بـه امتیاز مثبت یا منفی بالایی برسد، کارت‌هاي‌ خاصی را پیش‌بینی کنند.

 

پادشاهان در روش هاي‌ مختلف شمارش کارت هاي‌ بلک جک ارزش دارند. در روش کلاسیک Hi-Lo، ارزش پادشاهان -1 اسـت. این مقدار با سایر کارت هاي‌ چهره و آس یکسان اسـت. کارت هاي‌ کم 2 تا 6 دارای ارزش 1+ هستند، در حالی کـه بقیه 0 ارزش دارند زیرا این روش 7♠؛ 8♠ و 9♠ را درنظر نمیگیرد.

 

یک تعداد دویدن مثبت بالا مستلزم ان اسـت کـه شرط خودرا طبق روش Hi-Lo افزایش دهید زیرا این نشان دهنده ده ها و آس هاي‌ بیشتر در کفش اسـت. هنگامی کـه تعداد دویدن منفی اسـت مانند -7؛ بـه این معنی اسـت کـه فروشنده تعداد زیادی پادشاه و ده کارت دیگر کشیده در حالی کـه کفش پر از کارت هاي‌ کم اسـت. دراین مدت، شـما میخواهید حداقل مبلغ شرط را بسازید و بـه فروشنده اجازه دهید کارت هاي‌ بیشتری بکشد.

 

توجه داشته باشید کـه Hi-Low تنها یکی از روش‌هاي‌ شمارش کارت با روش‌هاي‌ مختلف برای ارزش‌گذاری کارت پادشاه اسـت. تخصیص ارزش بـه هر کارت و حفظ یک حساب در حال اجرا می‌تواند بدون درنظر گرفتن روش شـما، برتری شـما را نسبت بـه خانه التیام بخشد. شمارنده هاي‌ کارت تمایل دارند لبه خانه را فقط بـه 0.5٪ کاهش دهند.

 

10 فکت در مورد ارزش خال کینگ «پادشاه»

ارزش هر پادشاه بلک جک بر اساس قوانین بلک جک ده امتیاز اسـت. پادشاهان چهار کارت از 16 کارت دریک عرشه با ارزش 10 هستند کـه شامل ملکه ها و جک ها می‌شود.

ارزش گذاری شاه در بلک جک

در بازی بلک جک، هدف این اسـت کـه ارزش دستی بهتر از دلال ها داشته باشید. هرکسی کـه از این مقدار عبور کند بازی را می‌بازد. بالاترین امتیاز بلک جک کـه هر دوی شـما میتوانید بـه ان برسید 21 اسـت.

 

پادشاهان زمانی کـه نوبت بـه تشکیل یک دست بلک جک طبیعی میرسد، ارزشمند هستند. این دست از یک کارت ده و ACE تشکیل شده اسـت کـه مقدار 21 را تشکیل میدهد. بازیکنانی کـه این دست را تشکیل میدهند بـه طور خودکار بازی را برنده می‌شوند «مگر این کـه فروشنده نیز بلک جک طبیعی داشته باشد» و یک پرداخت 3:2 دریافت می کنند.

 

وقتی نوبت بـه برنده شدن دریک بازی می‌رسد، این زمانی اسـت کـه ارزش یک پادشاه بلک جک بـه شدت کاهش مییابد زیرا این کارت ها دست هاي‌ سختی را تشکیل می‌دهند. یک دست سخت در بلک جک شامل یک کارت ده و یک کارت غیر آس اسـت. در حالی کـه این عقربه ها میتوانند شـما را بـه عدد 21 نزدیک کنند، اما درصورت ضربه زدن، خطر شکست خوردن یا بالای 21 را دارید.

 

شمارش کارت ها در بلک جک

شمارش کارت در بلک جک مهارتی اسـت کـه بازیکنان برای پیش‌بینی دقیق کارت‌هاي‌ باقیمانده در کفش دلال بـه کار میگیرند. این روش با اختصاص یک مقدار بـه هر کارتی کـه از عرشه کشیده می‌شود امکان‌پذیر اسـت.

شمارش کارت ها در بلک جک

همان طور کـه کارت ها در هر بازی کشیده میشوند، شمارنده ها بر اساس انچه بازی شده اسـت، تعداد دویدن را حفظ می کنند. بازیکنان شرط‌بندی‌ها را برای بازی‌هاي‌ بعدی تنظیم می کنند تا زمانی کـه تعداد دویدن بـه امتیاز مثبت یا منفی بالایی برسد، کارت‌هاي‌ خاصی را پیش ‌بینی کنند.

 

بیشتر بخوانید:معرفی انواع بازی های بلک جک که به شما سود تضمینی میدهد!

 

پادشاهان در روش هاي‌ مختلف شمارش کارت هاي‌ بلک جک ارزش دارند. در روش کلاسیک Hi-Lo، ارزش پادشاهان -1 اسـت. این مقدار با سایر کارت هاي‌ چهره و آس یکسان اسـت. کارت هاي‌ کم 2 تا 6 دارای ارزش 1+ هستند، در حالی کـه بقیه 0 ارزش دارند زیرا این روش 7♠؛ 8♠ و 9♠ را درنظر نمیگیرد.

 

یک تعداد دویدن مثبت بالا مستلزم ان اسـت کـه شرط خودرا طبق روش Hi-Lo افزایش دهید زیرا این نشان دهنده ده ها و آس هاي‌ بیشتر در کفش اسـت. هنگامی کـه تعداد دویدن منفی اسـت.

 

مانند -7؛ بـه این معنی اسـت کـه فروشنده تعداد زیادی پادشاه و ده کارت دیگر کشیده در حالی کـه کفش پر از کارت هاي‌ کم اسـت. دراین مدت، شـما میخواهید حداقل مبلغ شرط را بسازید و بـه فروشنده اجازه دهید کارت هاي‌ بیشتری بکشد.

 

توجه داشته باشید کـه Hi-Low تنها یکی از روش‌هاي‌ شمارش کارت با روش‌هاي‌ مختلف برای ارزش ‌گذاری کارت پادشاه اسـت. تخصیص ارزش بـه هر کارت و حفظ یک حساب در حال اجرا میتواند بدون درنظر گرفتن روش شـما، برتری شـما را نسبت بـه خانه التیام بخشد. شمارنده هاي‌ کارت تمایل دارند لبه خانه را فقط بـه 0.5٪ کاهش دهند.

 

بازیکنان و معامله‌ گرانی کـه یک کینگ و 2♠ یا بالاتر کشیده ‌اند، باید شانس بلک جک را درنظر بگیرند. بـه دلیل قوانین، 16 کارت دریک عرشه وجوددارد. حتی اگر 12 داشته باشید، شانس شـما برای کشیدن یک ده و پر شدن با 22 31٪ اسـت.

 

بررسی شانس شاه در بلک جک

بازیکنان و معامله‌گرانی کـه یک کینگ و 2♠ یا بالاتر کشیده‌اند، باید شانس بلک جک را درنظر بگیرند. بـه دلیل قوانین، 16 کارت دریک عرشه وجوددارد. حتی اگر 12 داشته باشید، شانس شـما برای کشیدن یک ده و پر شدن با 22 31٪ اسـت.

شمارش کارت ها در بلک جک

بدترین سناریویی کـه میتوانید با ان روبه‌رو شوید، یک پادشاه و شش کارت برای تشکیل یک 16 سخت اسـت کـه یکی از اشتباه ترین دست هاي‌ بازی اسـت. شـما شانس بلک جک 62% برای شکست خوردن دارید.

 

 

و بـه احتمال زیاد توسط فروشنده شکست خواهید خورد. با توجه بـه خطرات باورنکردنی از دست دادن با 14؛ 15 و 16 سخت، بهترین گزینه، طبق راهنماهای استراتژی بلک جک، تسلیم شدن در جایی اسـت کـه امتیاز می‌دهید و نیمی از سهام خودرا پس میگیرید.

 

بیشتر بخوانید: برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

 

خال شاه

بررسی شانس شاه در بلک جک

ورود به سایت معتبر

ارزش پایه کینگ مانند سایر کارت هاي‌ چهره و ده ها اسـت. ارزش آن ها تعیین می‌کند کـه از کدام استراتژی اصلی بلک جک استفاده شود. فراتر از ارزش اصلی دست بلک جک، پادشاهان می‌توانند هنگام شمارش کارت ها ارزش خودرا داشته باشند برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت